Algemene Voorwaarden artikel 8. Garantie en aansprakelijkheid

 • 8.1 B DUTCH garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. B DUTCH garandeert een deugdelijk product.
 • 8.2 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
 • 8.3 B DUTCH is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de kant van B DUTCH. B DUTCH is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.
 • 8.4 Indien B DUTCH, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
 • 8.5 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
  8.5.1 indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van B DUTCH of de fabrikant zijn verricht;
  8.5.2. indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
  8.5.3. indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.
 • 8.6 De koper is gehouden B DUTCH te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen B DUTCH mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de koper dienen te komen.
 • 8.7 De Koper is verplicht het product aan B DUTCH te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht B DUTCH zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.
 • 8.8 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht. Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand. Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.