Op de B DUTCH producten krijgt u garantie. De garantietermijnen en voorwaarden staan vermeldt in artikel 13 van onze Algemene Voorwaarden:

 

Artikel 13. Garantie

 • B DUTCH garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. B DUTCH garandeert een deugdelijk product.
 • Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
 • Om de kwaliteit van zijn producten te waarborgen, heeft B DUTCH diverse voorzorgsmaatregelen getroffen om bij normaal gebruik een garantie van 3 jaar te kunnen aanbieden.
 • Voor de B DUTCH Corian® producten, de B DUTCH kranen en de B DUTCH Essential spots gelden langere garantie termijnen:

 

  • AANVULLENDE GARANTIE – BEPALINGEN CORIAN®
   B DUTCH is lid van het Corian® Quality Network. Naast de normale B DUTCH garantie van 3 jaar geeft DuPont Corian tot 10 jaar garantie op het materiaal:De leden van het Quality Network zijn allen Industrial Partners (erkende verwerkers) en fungeren als Service Centres. Alle leden zijn getraind en geëvalueerd door DuPont om de productie, installatie, reparatie en het onderhoud van Corian® naar behoren te garanderen. Zij zijn tevens verantwoordelijk om het garantieprogramma, de 10-jarige beperkte installatiegarantie, toe te passen en eraan te voldoen. DuPont geeft op Corian® een dubbele garantie; zowel een product*- als een installatiegarantie. De “Productgarantie” geldt voor alle Corian® Solid Surface producten en garandeert dat deze vrij zijn van fabricagefouten gedurende een periode van 10 jaar na aankoop. De “Beperkte Installatiegarantie van 10 jaar” die een verhoogde garantie biedt, kan enkel verkregen worden wanneer de verwerking en installatie zijn uitgevoerd door een DuPont™ Corian® Quality Network Industrial Partner en mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan*.De beperkte installatiegarantie is een uitbreiding op de productgarantie en garandeert eveneens dat de verwerking en installatie van het eindproduct vrij van gebreken zijn. De vergoeding van de 10-jarige beperkte installatiegarantie op Corian is onderhevig  aan het volgende tijdsschema:
   Jaar 1-3 na installatie, als DuPont verantwoordelijk is: 100% van de materiaal- en arbeidskosten worden vergoed.
   Jaar 4-6 na installatie, als DuPont verantwoordelijk is: 75% van de materiaalkosten en 50% van de arbeidskosten worden vergoed.
   Jaar 7-9 na installatie, als DuPont verantwoordelijk is: 50% van de materiaalkosten en 25% van de arbeidskosten worden vergoed.
   Jaar 10 na installatie, als DuPont verantwoordelijk is: 25% van de materiaalkosten en 0% van de arbeidskosten worden vergoed.

 

  • GARANTIE B DUTCH KRANEN
   Indien de aangegeven instructies voor de installatie en montage van de kranen zijn gevolgd en de kranen correct worden gebruikt, de leidingen regelmatig en goed worden schoongemaakt en de kranen op de aangegeven manier worden onderhouden, geeft B DUTCH de volgende garantie op zijn kranen:
   – RVS Kranen: 5 jaar garantie op de RVS delen;
   – RVS Kranen: 5 jaar garantie op defecte kleppen, cartouches, schroeven, afdichtingen en o-ring;
   – Overige kranen: 5 jaar op mechanisme;
   – Kranen met een oppervlakteafwerking zoals zwart, staal, goud, wit, koper, verouderd messing en mat chroom: 1 jaar garantie op oppervlakteafwerking.
  • GARANTIE THE ESSENTIAL LED SPOTS VAN B DUTCH
   Op de B DUTCH The Essentials armaturen geeft B DUTCH een garantie van 10 jaar. Deze garantietermijn geldt alléén indien de producten zorgvuldig en conform de instructies zijn geïnstalleerd en worden gebruikt.
 • Producten met een speciale oppervlakteafwerking, zoals goud, wit, zwart, staal, koper, verouderd messing en mat chroom, hebben een garantie van 1 jaar op de oppervlakteafwerking.
 • Wanneer er onder garantie producten of onderdelen door B DUTCH zijn (na)geleverd, worden bijkomende kosten zoals montage-, loodgieter- en tegelwerk e.d. door B DUTCH niet vergoed en kan B DUTCH hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 • Geen garantie wordt verleend op afwijkingen en/of verkleuringen van ondergeschikte aard die technisch niet te voorkomen zijn en volgens het gebruik algemeen van aard zijn.
 • Eventuele (gevraagde) beoordeling van een service(aanvraag) kan resulteren in het doorberekenen van deze (montage/beoordeling) kosten als wordt aangetoond dat deze niet te wijten is aan een productie- of materiaalfout.
 • B DUTCH behoudt te allen tijde het recht om na beoordeling af te wijken van de in dit document aangegeven garantietermijn. Om aanspraak te kunnen maken op de garantie verwacht B DUTCH van de eigenaar/gebruiker dat voor en tijdens de montage de installatie voorschriften worden gevolgd. Ook verwacht B DUTCH van de eigenaar/gebruiker dat de gebruiks- en onderhoudsvoorschriften worden gevolgd. Lees de B DUTCH installatie-, gebruiks- en onderhoudsvoorschriften goed door want bij onjuiste installatie en onjuist gebruik of onderhoud vervalt alle garantie. De B DUTCH installatie-, gebruiks- en onderhoudsvoorschriften zijn terug te vinden op de B DUTCH website en kunnen op verzoek ook worden toegestuurd: bdutch.nl/downloads.
 • Lees voor specifieke installatie richtlijnen ook artikel 15 van de Algemene Voorwaarden.
 • Voor alle elektrische apparaten, zoals alle keukenapparatuur die in opdracht van de koper via B DUTCH worden aangeschaft, geldt de fabrieksgarantie van de betreffende producent en richt koper zich met klachten of storingen ook rechtstreeks aan de servicedienst van die producent.
 • Laat B DUTCH producten plaatsen door een erkend installateur. Indien geen erkend installateur is ingezet, kan er geen aanspraak op onze garantie worden gemaakt.
 • Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
  – 1.  indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van B DUTCH of de fabrikant zijn verricht;
  – 2. indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
  – 3. indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.
 • De koper is verplicht het product aan B DUTCH te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht B DUTCH zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.
 • Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht. Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand. Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.

 

KORTE SAMENVATTING

De garantieperiode gaat in op de dag van levering en vervalt bij:

– Monteren alvorens schade binnen 48 uur na levering melden;
– Montage door niet erkende personen / bedrijven;
– Montage die afwijkt van onze installatie voorschriften;
– Wanden / muren die niet berekend zijn op gewicht / kwalitatief zware meubels;
– Meubelen van hout, MDF of fineer die niet spatwatervrij zijn geplaatst en/of in onvoldoende geventileerde ruimtes worden geplaatst (EPB-norm) en/of op een andere manier langdurig vochtig blijven;
– Gevolgschade aan producten door lekkages of andere oorzaken welke niet verwijtbaar zijn aan B DUTCH;
– Nalatig onderhoud, opzet of grove nalatigheid;
– Onoordeelkundig gebruik, of gebruik anders dan huishoudelijk gebruik (tenzij anders is overeengekomen);
– (Over)verhitting door verwarmingsbronnen, het blootstellen van artikelen aan directe vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte;
– Het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiks- en onderhoudsvoorschriften van het product;
– Onvoldoende medewerking verlenen om genoemde servicemelding(en) te kunnen oplossen.