ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1 – Begripsbepaling

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • B DUTCH: B DUTCH B.V. gevestigd te Cuijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 77745531.
 • De interieur ontwerper: B DUTCH die in opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden verricht op het gebied van interieurontwerp en interieurbouw.
 • De opdrachtgever/de koper: de natuurlijke of rechtspersoon die aan B DUTCH als wederpartij opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
 • De opdracht of de overeenkomst: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en B DUTCH met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden door B DUTCH.

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachtbevestigingen met betrekking tot diensten van B DUTCH, leveringen van zaken door B DUTCH en voorts alle overige overeenkomsten gesloten met B DUTCH, tenzij anders is vermeld of partijen uitdrukkelijk van deze voorwaarden afwijken. Algemene voorwaarden gehanteerd door de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door B DUTCH zijn aanvaard.

Artikel 3. Offertes en opdrachtbevestigingen

 • De door B DUTCH opgestelde offertes zijn geheel vrijblijvend en kunnen tot het moment van akkoord worden herroepen.
 • Een verstrekte opdracht, met duidelijke beschrijving wordt door B DUTCH schriftelijk bevestigd en door de opdrachtgever voor akkoord ondertekend.
 • Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk al dan niet via e-mail door B DUTCH zijn bevestigd.
 • De door B DUTCH opgestelde offertes en prijsopgaven zijn niet geldig voor toekomstige opdrachten, tenzij anders vermeld.

Artikel 4. Uitvoering opdracht

B DUTCH verricht zijn werk naar beste weten en kunnen, is de vertrouwensman van de opdrachtgever en diens raadgever. Hierbij vertrouwt B DUTCH op de correctheid van de verstrekte gegevens en informatie door of namens de opdrachtgever. Mocht tijdens de uitvoering van de opdracht blijken dat deze informatie onvoldoende, te laat dan wel niet correct was en aanpassingen van de opdracht noodzakelijk zijn, dan zullen de bijkomende kosten die daarvan het gevolg zijn als meerwerk bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 5. Honoraria, bureaukosten en kosten van derden

 • De honorering van B DUTCH kan als volgt worden overeengekomen:
  a. Volgens een percentage van de uiteindelijke verbouw -en inrichtingssom van het project, vermeerderd met in rekening gebracht meerwerk (evt. aannemers);
  b. Op basis van een van tevoren vastgesteld uurtarief;
  c. Een vast bedrag, exclusief de door de opdrachtgever verschuldigde omzetbelasting
 • Naast de in lid 1 bedoelde honorering komen ook de reis- en verblijfskosten (OV 100% of brandstof € 0,19 excl. BTW per kilometer), parkeerkosten, telefoonkosten (per ontwerpproces € 55,00 excl. BTW), printkosten, kosten voor het inhuren van externe deskundige, kosten voor benodigde (ontwerp) materialen, leges voor aanvraag vergunningen/toetsing welstandscommissie, constructieberekeningen door constructeur en andere onvoorziene kosten voor vergoeding van de opdrachtgever.

Artikel 6. Honoraria bij gewijzigde opdracht

 • De opdrachtgever is een afzonderlijke vergoeding verschuldigd voor aanvullend werkzaamheden (meerwerk) die B DUTCH verricht ten gevolge van:
  a. gewijzigde (overheids)voorschriften of overheidsbeperkingen; of
  b. wijziging van het ontwerp op verzoek van de opdrachtgever, nadat het ontwerp is vastgesteld of goedgekeurd. Zie bijlagen ontwerpfases.
  B DUTCH informeert de opdrachtgever tijdig over de aard van de aanvullende werkzaamheden en bijkomende kosten, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is en het verrichten van de aanvullende werkzaamheden geen uitstel toelaat of ernstige vertraging oplevert.

Artikel 7. Betaling en invorderingskosten

 • Declaraties van B DUTCH dienen binnen 14 dagen na declaratiedatum te worden voldaan op Rabobank Cuijk rekening NL 21 INGB 0006 7806 21 t.n.v. B DUTCH.
 • B DUTCH heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden.
 • Vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van enige betalings- verplichting is een rente over het openstaande bedrag verschuldigd. De wettelijke rente voor ondernemingen en overheidsinstanties bedraagt 8% per maand en voor particulieren 3 % per maand.
 • Alle gemaakte kosten om voldoening van declaratie te verkrijgen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 • Indien de invordering van een declaratie leidt tot een gerechtelijke procedure, dient de opdrachtgever de door B DUTCH daadwerkelijke gemaakte kosten voor rechtsbijstand te vergoeden. De werkzaamheden van de rechtsbijstandverlener dienen naar de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten in redelijkheid in rekening zijn gebracht.
 • Alle vorderingen van B DUTCH worden terstond opeisbaar wanneer de opdrachtgever surséance van betaling of een schuldsanering in de zin van artikel 284 e.v. FW heeft verzocht, of in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel anderszins in betalingsmoeilijkheden is komen te verkeren. Ditzelfde geldt indien de opdrachtgever zijn bedrijf in een andere rechtsvorm omzet, of aan een derde overdraagt, dan wel de plaats van zijn vestiging en/of zijn woonplaats naar het buitenland verplaatst.

Artikel 8. Duur en beëindiging

 • Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht door opdrachtgever zonder dat er sprake is van tekortschieten in nakoming van de opdracht door B DUTCH, alsmede bij tussentijdse beëindiging door B DUTCH wegens verwijtbaar handelen van de opdrachtgever, is B DUTCH gerechtigd te vorderen:
  a. 125% van het honorarium, berekend naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van de opzegging;
  b. De vergoeding van alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit de verplichtingen die B DUTCH ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan met het oog op de vervulling van de opdracht.
 • Een eventuele beëindiging dient plaats te vinden per aangetekende schrijven met vermelding van de reden van opzegging.

Artikel 9. Vertraging in de uitvoering van de opdracht

 • De opdrachtgever kan geen aanspraak doen op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst evenmin op vergoeding van enige door de opdrachtgever gelden schade. Voor zover mogelijk zal B DUTCH de opdrachtgever tijdig informeren over de vertraging en de kosten die dit met zich meebrengt.
 • B DUTCH is niet aansprakelijk voor vertraging welke veroorzaakt is door derden.
 • Door ondertekening van de overeenkomst geeft de opdrachtgever aan, tenminste 3 uur per week vrij te houden t.b.v. het ontwerpproces. Indien het proces meer tijd vraagt, dan zal de opdrachtgever de tijd die B DUTCH nodig acht, moeten vrij te maken.
 • Mocht de opdrachtgever niet (kunnen) voldoen aan de gestelde eis zoals beschreven in Artikel 9, lid 3 dan zal Artikel 9, lid 5 in werking worden gesteld.
 • Mocht de vervulling van de opdracht worden vertraagd of onderbroken door toedoen van de opdrachtgever, dan is de opdrachtgever verplicht de arbeidskosten die deze vertraging tot gevolg heeft te betalen respectievelijk aan B DUTCH te vergoeden. B DUTCH hanteert hiervoor een tarief van € 119,00 excl. BTW per dag, tussen het moment van geplande oplevering en daadwerkelijke oplevering.

Artikel 10. Afwijkingen van ontwerp

 • Door ondertekening van de overeenkomst gaat de opdrachtgever akkoord met de artistieke vrijheid van B DUTCH en geeft deze daarmee alle ruimte het concept naar eigen inzicht, uiteraard aan de hand van het programma van eisen, in te vullen.
  a. Mocht B DUTCH ondanks het akkoord iets willen wijzigen t.b.v. de kwaliteit, dan is dit mogelijk, in samenspraak met de opdrachtgever.
 • Afwijkingen van geringe betekenis tussen enerzijds het geleverde werk van B DUTCH en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de opdracht. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van het ontwerp, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

Artikel 11. Eigendoms- & auteursrechten

 • Originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, rapporten en andere bescheiden die B DUTCH bij de vervulling van de opdracht heeft vervaardigd, blijven eigendom, ongeacht of deze ter beschikking zijn gesteld aan de opdrachtgever of aan derden.
 • B DUTCH heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijking, openbaarmaking, verveelvoudiging en herhaling van zijn ontwerpen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van het ontwerp, zoals bedoeld in de Auteurswet 1912 of de Beneluxwet inzake tekeningen en modellen, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
 • Het is de opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp van B DUTCH, of een deel daarvan, te (doen) herhalen zonder de uitdrukkelijke toestemming van B DUTCH.
 • Mocht de opdrachtgever de originele en daarmee de eigendoms -en auteursrechten willen overnemen, dan kan dit nader overeengekomen worden.
  a. Bij het overnemen van eigendoms -en auteursrechten is de opdrachtgever B DUTCH een vergoeding verschuldigd, B DUTCH behoudt bij overnamen enkel het recht om het ontwerp (resultaat) en/of foto’s hiervan te gebruiken voor acquisitie doeleinde.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 • Indien bepaalde onderdelen van het project, waaronder constructieve en installatie adviezen, door externe deskundigen worden vervuld, is B DUTCH voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk.
 • De koper is gehouden B DUTCH te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen B DUTCH mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de koper dienen te komen.
 • B DUTCH is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de kant van B DUTCH. B DUTCH is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.
 • Indien B DUTCH, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
 • B DUTCH is bevoegd om fouten waarvoor hij aansprakelijk is voor eigen rekening te herstellen en/of de uit die fouten voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.
 • De opdrachtgever blijft ten aller tijden zelf verantwoordelijk voor betalingen.
 • Indien het ontwerp van B DUTCH niet kan worden uitgevoerd voor het geraamde bedrag en deze omstandigheid te wijten is aan B DUTCH, dan is B DUTCH slechts gehouden zijn ontwerp te herzien zonder dat hij aansprakelijk is voor extra kosten. De kosten van herziening van het ontwerp zijn in dat geval voor rekening van B DUTCH.
 • Indien de opdrachtgever enig aan de opdracht verbonden schaderisico heeft verzekerd of aan derden heeft overgedragen, dan is hij gehouden zijn rechten tegenover de verzekeringsmaatschappij of bedoelde derde over te dragen aan B DUTCH, bij gebreke waarvan de aansprakelijkheid van B DUTCH met het bedrag van de uitkering wordt verminderd.
 • B DUTCH sluit ter zake van zijn aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af. Op verzoek van de opdrachtgever legt B DUTCH de bescheiden over, waaruit blijkt dat hij aan deze verzekeringsplicht heeft voldaan.
 • Elke vordering tot schadevergoeding vervalt, indien de vordering niet binnen 14 dagen na het constateren van de schade of het gebrek schriftelijk aan B DUTCH kenbaar is gemaakt.

Artikel 13. Garantie

 • B DUTCH garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. B DUTCH garandeert een deugdelijk product.
 • Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
 • Om de kwaliteit van zijn producten te waarborgen, heeft B DUTCH diverse voorzorgsmaatregelen getroffen om bij normaal gebruik een garantie van 3 jaar te kunnen aanbieden.
 • Voor de B DUTCH Corian® producten, de B DUTCH kranen en de B DUTCH Essential spots gelden langere garantie termijnen:
  • AANVULLENDE GARANTIE – BEPALINGEN CORIAN®
   B DUTCH is lid van het Corian® Quality Network. Naast de normale B DUTCH garantie van 3 jaar geeft DuPont Corian tot 10 jaar garantie op het materiaal:De leden van het Quality Network zijn allen Industrial Partners (erkende verwerkers) en fungeren als Service Centres. Alle leden zijn getraind en geëvalueerd door DuPont om de productie, installatie, reparatie en het onderhoud van Corian® naar behoren te garanderen. Zij zijn tevens verantwoordelijk om het garantieprogramma, de 10-jarige beperkte installatiegarantie, toe te passen en eraan te voldoen. DuPont geeft op Corian® een dubbele garantie; zowel een product*- als een installatiegarantie. De “Productgarantie” geldt voor alle Corian® Solid Surface producten en garandeert dat deze vrij zijn van fabricagefouten gedurende een periode van 10 jaar na aankoop. De “Beperkte Installatiegarantie van 10 jaar” die een verhoogde garantie biedt, kan enkel verkregen worden wanneer de verwerking en installatie zijn uitgevoerd door een DuPont™ Corian® Quality Network Industrial Partner en mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan*.De beperkte installatiegarantie is een uitbreiding op de productgarantie en garandeert eveneens dat de verwerking en installatie van het eindproduct vrij van gebreken zijn. De vergoeding van de 10-jarige beperkte installatiegarantie op Corian is onderhevig  aan het volgende tijdsschema:

   • Jaar 1-3 na installatie, als DuPont verantwoordelijk is: 100% van de materiaal- en arbeidskosten worden vergoed.
   • Jaar 4-6 na installatie, als DuPont verantwoordelijk is: 75% van de materiaalkosten en 50% van de arbeidskosten worden vergoed.
   • Jaar 7-9 na installatie, als DuPont verantwoordelijk is: 50% van de materiaalkosten en 25% van de arbeidskosten worden vergoed.
   • Jaar 10 na installatie, als DuPont verantwoordelijk is: 25% van de materiaalkosten en 0% van de arbeidskosten worden vergoed.

 

  • GARANTIE B DUTCH KRANEN
   Indien de aangegeven instructies voor de installatie en montage van de kranen zijn gevolgd en de kranen correct worden gebruikt, de leidingen regelmatig en goed worden schoongemaakt en de kranen op de aangegeven manier worden onderhouden, geeft B DUTCH de volgende garantie op zijn kranen:

   • RVS Kranen: 5 jaar garantie op de RVS delen;
   • RVS Kranen: 5 jaar garantie op defecte kleppen, cartouches, schroeven, afdichtingen en o-ring;
   • Overige kranen: 5 jaar op mechanisme;
   • Kranen met een speciale oppervlakteafwerking zoals zwart, staal, goud, wit, koper, verouderd messing en mat chroom: 1 jaar garantie op oppervlakteafwerking.

 

  • GARANTIE THE ESSENTIAL LED SPOTS VAN B DUTCH
   Op de B DUTCH The Essentials armaturen geeft B DUTCH een garantie van 10 jaar. Deze garantietermijn geldt alléén indien de producten zorgvuldig en conform de instructies zijn geïnstalleerd en worden gebruikt.

 

 • Producten met een speciale oppervlakteafwerking, zoals goud, wit, zwart, staal, koper, verouderd messing en mat chroom, hebben een garantie van 1 jaar op de oppervlakteafwerking.
 • Wanneer er onder garantie producten of onderdelen door B DUTCH zijn (na)geleverd, worden bijkomende kosten zoals montage-, loodgieter- en tegelwerk e.d. door B DUTCH niet vergoed en kan B DUTCH hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 • Geen garantie wordt verleend op afwijkingen en/of verkleuringen van ondergeschikte aard die technisch niet te voorkomen zijn en volgens het gebruik algemeen van aard zijn.
 • Eventuele (gevraagde) beoordeling van een service(aanvraag) kan resulteren in het doorberekenen van deze (montage/beoordeling) kosten als wordt aangetoond dat deze niet te wijten is aan een productie- of materiaalfout.
 • B DUTCH behoudt te allen tijde het recht om na beoordeling af te wijken van de in dit document aangegeven garantietermijn. Om aanspraak te kunnen maken op de garantie verwacht B DUTCH van de eigenaar/gebruiker dat voor en tijdens de montage de installatie voorschriften worden gevolgd. Ook verwacht B DUTCH van de eigenaar/gebruiker dat de gebruiks- en onderhoudsvoorschriften worden gevolgd. Lees de B DUTCH installatie-, gebruiks- en onderhoudsvoorschriften goed door want bij onjuiste installatie en onjuist gebruik of onderhoud vervalt alle garantie. De B DUTCH installatie-, gebruiks- en onderhoudsvoorschriften zijn terug te vinden op de B DUTCH website en kunnen op verzoek ook worden toegestuurd: bdutch.nl/downloads.
 • Lees voor specifieke installatie richtlijnen ook artikel 15 van deze Algemene Voorwaarden.
 • Voor alle elektrische apparaten, zoals alle keukenapparatuur die in opdracht van de koper via B DUTCH worden aangeschaft, geldt de fabrieksgarantie van de betreffende producent en richt koper zich met klachten of storingen ook rechtstreeks aan de servicedienst van die producent.
 • Laat B DUTCH producten plaatsen door een erkend installateur. Indien geen erkend installateur is ingezet, kan er geen aanspraak op onze garantie worden gemaakt.
 • Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
  – 1.  indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van B DUTCH of de fabrikant zijn verricht;
  – 2. indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
  – 3. indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.
 • De koper is verplicht het product aan B DUTCH te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht B DUTCH zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.
 • Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht. Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand. Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.

Artikel 14. Levering

 • Indien het afleveradres anders is dan het factuuradres, dient koper dit uiterlijk één week voor de levering te melden bij de planner van B DUTCH. Koper dient een duidelijk en juist adres aan te geven (ook in geval van nieuwbouw).
 • Onze transporteurs moeten met middel- tot grote vrachtwagens het afleveradres kunnen bereiken.
 • De door B DUTCH opgegeven levertijden gelden als indicatie, maar zullen nimmer kunnen worden beschouwd als fatale levertermijn, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. De opgegeven levertijden gaan in op het moment dat er een volledig akkoord is op de technische tekeningen van B DUTCH en de aanbetaling is ontvangen.
 • Bij het aannemen van de order opdracht wordt koper naar een gewenste leverweek gevraagd. O.b.v. de gewenste leverweek en actuele productieplanning wordt de order zo goed als mogelijk ingepland. Wanneer de order is ingepland ontvangt koper per e-mail de verwachte leverdatum. Wanneer de levering meer dan 7 dagen naar achter verschuift dan verneemt B DUTCH dat graag zodat de productieplanning kan worden aangepast. Wanneer de order conform afspraak in productie is genomen dient de eindfactuur conform afspraak te worden voldaan. Indien de levering langer dan 30 dagen, na geplande levering, in het magazijn moet worden opgeslagen rekent B DUTCH €2,50 excl. BTW, per europallet (800x1200x144mm) per week aan opslagkosten. Deze factuur moet voor uitlevering zijn voldaan.
 • Onze transporteurs rijden wekelijks dezelfde routes in Nederland en België, zij kunnen daar niet van afwijken. Deze routes bepalen de dag van levering in de week en worden met u afgestemd en schriftelijk bevestigd.
 • Het is voor B DUTCH niet mogelijk om op voorhand een exacte tijdsindicatie op de dag van levering af te geven. Voor het transport per vrachtwagen (excl. pakketdiensten) geldt dat de betreffende chauffeur koper een half uur tot een uur voor levering belt, zodat koper de gelegenheid heeft om naar de locatie toe te komen.
 • Wanneer een afspraak niet door kan gaan, dient koper deze minimaal 24 uur van te voren bij B DUTCH te annuleren. Wanneer een afspraak niet afgezegd wordt en er een nieuwe leverafspraak gemaakt moet worden brengt B DUTCH € 35,00 excl. BTW extra bezorgkosten in rekening.
 • Koper (danwel iemand anders die koper daarvoor aanwijst) dient aanwezig te zijn om de zending persoonlijk in ontvangst te nemen. De transporteur heeft de opdracht de producten niet onbeheerd achter te laten.
 • Indien niemand aanwezig is, zal de transporteur het product weer inladen en meenemen. Kosten voor retour zending naar Cuijk bedraagt €35,- excl. BTW. Voor het opnieuw inplannen/afstemmen en opnieuw laten bezorgen van het product bedragen de kosten €75,- excl. BTW (administratie- en vervoerskosten).
 • De bestelde goederen worden op het overeengekomen adres tot aan de eerste deur op de begane grond geleverd d.m.v. een steekwagen/palletwagen, indien deze met een steekwagen/palletwagen bereikbaar is. Voor verdere verplaatsing vanaf de eerste deur op de begane grond dient koper zelf zorg te dragen. Dit heeft als reden dat de chauffeurs alleen opereren en arbeidsomstandigheden zoals tilwerkzaamheden niet zijn toegestaan.
 • Indien de chauffeur niet bij het gebouw kan komen door niet gemelde obstakels, wordt het product zo dicht als mogelijk bij het opgegeven adres, direct naast de vrachtwagen gelost en dient koper zelf voor verdere distributie te zorgen.
 • Op de afgesproken afleverdag is het noodzakelijk dat er iemand aanwezig is die de goederen in ontvangst kan nemen en kan tekenen voor ontvangst. Grote producten worden veelal door een eigen B DUTCH chauffeur bij koper afgeleverd. Direct bij in ontvangst nemen van de producten dienen deze gecontroleerd te worden op eventuele beschadigingen, gebreken en/of fouten, de B DUTCH chauffeur maakt foto’s van het product. De B DUTCH chauffeur vraagt ontvanger de pakbon af te tekenen.
  Op het moment van tekenen gaat B DUTCH ervan uit dat ontvanger de producten heeft gecontroleerd op schade, nadien kan door koper geen schade meer worden gemeld en zijn kosten voor herstel voor rekening van de koper.
 • Bij schade dient het product direct mee te worden gegeven met dezelfde transporteur. Dit geldt voor zowel de eigen B DUTCH chauffeur als voor een eventuele externe transporteur.
 • In het geval dat de controle van de producten op het moment van levering samen met de B DUTCH chauffeur absoluut onmogelijk is én in het geval dat de producten via een externe transporteur of via een externe pakketdienst bij koper worden afgeleverd, kan het controleren van de goederen plaatsvinden na vertrek van de transporteur.
  Eventuele geconstateerde beschadigingen, fouten of gebreken dienen door koper te worden gemeld binnen 48 uur na ontvangst/levering. Deze melding dient te gebeuren via het klachtenformulier op onze website: www.bdutch.nl/klachtenprocedure. Koper moet de klacht duidelijk omschrijven en dient foto’s mee te sturen. Koper ontvangt direct een bevestiging dat B DUTCH de klacht heeft ontvangen. B DUTCH zal zo spoedig mogelijk, doch zeker binnen drie dagen een reactie geven op de klacht van koper.
 • Monteer daarnaast nooit producten die beschadigingen, gebreken of fouten bevatten. Gemonteerd is geaccepteerd.

Artikel 15. Installatie

 • De B DUTCH producten zijn over het algemeen zwaar / van zware kwaliteit. Koper dient zich goed te laten informeren over de geschiktheid van de (dikte) wanden en vloeren voor het monteren.
 • Laat de keuken, (badkamer)meubelen, kranen, sanitair en elektra plaatsen door een erkend installateur.
 • Gebruik uitsluitend zuurvrije kit bij montage.
 • Plaats een badmeubel van hout, MDF of fineer nooit direct naast een bad of douche zonder een deugdelijke afscheiding, het meubel moet spatwatervrij hangen.
 • De badkamer waar een meubel van hout, MDF of fineer wordt geplaatst moet voldoen aan het Bouwbesluit qua luchtverversing: de luchtverversing capaciteit in de badruimte moet minimaal 14 dm/s bedragen en moet rechtstreeks naar buiten worden afgezogen. De toevoer mag voor 100% plaats vinden via een overstroomvoorziening (spleet onder de deur). Een voorziening voor luchtverversing voor een badruimte heeft een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste 14 dm³/s. Dit geldt ook voor een met een toiletruimte samengevoegde badruimte.Indien de meubels van hout, MDF of fineer niet spatwatervrij hangen en/of de ventilatienormen niet worden gehaald, kan er geen aanspraak op garantie worden gemaakt. Een erkend installateur is op de hoogte van de ventilatie normen.

 Artikel 16. Herroeping

 • Alle producten die specifiek voor koper op maat worden gemaakt of besteld, kunnen niet worden geretourneerd. Dit geldt ook voor de meeste webshop producten daar deze pas op verzoek van en conform specifieke wensen van koper worden geproduceerd of ingekocht. Voor alle andere producten geldt bij bestelling via onze webshop een retourrecht van 14 dagen. Bij het retour zenden gebruikt koper het B DUTCH Herroepingsformulier. Retourkosten worden niet door B DUTCH vergoed.

Artikel 17. Overmacht

 • Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die nakoming van de opdracht blijvend of tijdelijk verhindert, en die niet aan B DUTCH kan worden toegerekend. Zoals stakingen in bedrijven waarmee B DUTCH overeenkomsten heeft gesloten, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen, niet voorzienbare vertraging bij toeleveranciers, alsmede het geval dat B DUTCH geestelijk of lichamelijk verhinderd is de opdracht naar behoren te vervullen.
 • In geval van overmacht heeft B DUTCH het recht om zijn verplichting op te schorten. Indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan één maand voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat een van de partijen schadeplichtig is.
 • Indien B DUTCH bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts beperkt aan zijn verplichtingen kan voldoen, is B DUTCH gerechtigd dit deel afzonderlijk te declareren en is de opdrachtgever gehouden deze declaratie te voldoen.

Artikel 18. Ontbinding

Indien na het sluiten van de overeenkomst aan B DUTCH omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, is B DUTCH gerechtigd de overeenkomst van opdracht zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en vergoeding van kosten, schade en rente te vorderen, tenzij de opdrachtgever op eerste verzoek passende zekerheid aanbiedt voor de nakoming van diens verplichtingen.

Artikel 19. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Op de overeenkomst tussen B DUTCH en de opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen B DUTCH en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar B DUTCH is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van B DUTCH.

Artikel 20. Geldigheidsduur algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 01 augustus 2015 en uitsluitend van toepassing op opdrachten die op of na deze datum tot stand komen.

 

 

Bijlagen Artikel 6 lid 1 b:

Ontwerpfasen:

 • Begin opdracht: Het programma van eisen wordt door B DUTCH opgemaakt, met daarin door de opdrachtgever aangegeven wensen, eisen, budget en overige van toepassing zijnde zaken. Aan de hand van het opgestelde programma van eisen zal  B DUTCH een offerte maken.
  Na ondertekening van de overeenkomst door de opdrachtgever, start de opdracht en gaat de algemene voorwaarden van kracht.

 

 • Schets Ontwerp (SO): In deze fase wordt het programma van eisen door B DUTCH getoetst op haalbaarheid, wordt het oppervlakte ingemeten (wanneer nodig) en plattengronden getekend. Zodra B DUTCH verwacht dat het programma van eisen haalbaar is (binnen het budget) zal het worden vertaald naar een (interieur)ontwerp. Met schetsen en beelden zal een impressie worden gegeven met de nadruk op gevoel, indeling en inrichting. Tussentijds wordt het schetsontwerp met de opdrachtgever doorgenomen, zodat het ontwerp perfect aansluit bij de verwachtingen van de opdrachtgever. Het schetsontwerp kan één maal gewijzigd worden. Daarna zullen bijkomende ontwerpkosten doorgerekend worden aan de opdrachtgever. Indien het Schets Ontwerp door de opdrachtgever schriftelijk wordt goedgekeurd, zal B DUTCH verder gaan met het Voorlopig Ontwerp. Het ontwerp ligt in grove lijnen vast.
 • Voorlopig Ontwerp (VO): In deze fase wordt het Schets Ontwerp verder uitgewerkt en wordt er dieper ingegaan op kleuren, materialen en specifieke wensen/eisen. Het ontwerp krijgt nu meer vorm. Ruimtelijkheid en kleuren worden door B DUTCH uitvoerig getest met behulp van tekeningen en visualisaties. Indien het Voorlopig Ontwerp door de opdrachtgever schriftelijk wordt goedgekeurd, zal B DUTCH verder gaan met het Definitief Ontwerp. Het ontwerp is bij akkoord vastgelegd en kan niet meer gewijzigd worden met m.u.v. het in Artikel 6; lid 1b en het in Artikel 10; lid 1a genoemde.
 • Definitief Ontwerp (DO): Het ontwerp wordt door B DUTCH tot in detail op elkaar afgestemd en uitgewerkt,  voorzien van werktekeningen, omschrijvingen en materiaalstaten. De definitieve product offerte wordt hierna opgesteld en aan de opdrachtgever voorgelegd. Indien het Definitief Ontwerp door de opdrachtgever schriftelijk is goedgekeurd, zal B DUTCH verder gaan met de uitvoeringsfase. Het ontwerp is bij akkoord vastgelegd en er kan niets meer worden gewijzigd m.u.v. het in Artikel 6; lid 1b en het in Artikel 10; lid 1a genoemde.
 • Uitvoeringsfase : Tijdens de uitvoering van het project wordt door B DUTCH op locatie en eigen werkplaats de voortgang en kwaliteit uitvoerig gecontroleerd.  Het ontwerp is vastgelegd en er kan niets meer worden gewijzigd.
 • Opleveringsfase: Wanneer de uitvoeringsfase is afgerond, is uw interieurproject klaar voor oplevering. Alvorens de oplevering plaatsvindt, zal B DUTCH samen met de opdrachtgever en de aannemer/interieurbouwer het geleverde werk controleren. Indien er gebreken worden geconstateerd moeten deze eerst worden opgelost. Wanneer de eventuele gebreken zijn opgelost is de officiële oplevering is een feit.

Indien de vervulling van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die B DUTCH niet kunnen worden toegerekend, dan is de opdrachtgever verplicht de kosten die deze vertraging tot gevolg heeft te betalen respectievelijk aan B DUTCH te vergoeden.

* Voor kleinschalige ontwerpopdrachten zoals één badkamer, één keuken of één leefruimte rekenen wij €250,- excl. BTW ontwerpkosten. U ontvangt dan een aantal indelingsvoorstellen, één 3D visualisatie en offerte van het door B DUTCH uitgekozen ontwerp. Het ontwerp kan eenmaal gewijzigd worden. Na overeenkomst van het ontwerp volgt de definitieve offerte. Deze ontwerpkosten worden gecrediteerd bij volledige opdracht.