Algemene Voorwaarden artikel 6. Ruilen en herroepingrecht

 • 6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk bij ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Overeenkomsten met de consumentkoper waar uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen veertien (14) werkdagen na aflevering van het product in kwestie.
 • Van dit herroepingrecht zijn uitgezonderd producten die:
  6.1.1 tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van koper;
  6.1.2 duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  6.1.3 door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  6.1.4 snel kunnen bederven of verouderen;
  6.1.5 waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de verkoper geen invloed heeft;
  6.1.6 van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur indien koper hun verzegeling heeft verbroken;
  6.1.7 van kranten en tijdschriften.
 • 6.2 Indien de consumentkoper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik wil maken, kunt u het Formulier Herroepingsrecht opvragen bij B DUTCH via het invullen van dit contactformulier. B DUTCH zal bij geldige herroeping zorgen voor terugbetaling binnen veertien (14) werkdagen nadat B DUTCH het verzoek tot herroeping heeft ontvangen. Naast geldige herroeping, dient het product/de producten onbeschadigd door B DUTCH retour zijn ontvangen. Zonder dit gaat B DUTCH niet over tot terugstorting.
 • 6.3 Indien de consumentkoper een zending per rembours heeft besteld zal, indien deze wordt geweigerd doordat de consumentkoper op afgesproken dag van levering niet in staat is gebleken de goederen in ontvangst te nemen, deze de verzendkosten en de rembourstoeslag en administratiekosten separaat in rekening worden gebracht.
 • 6.4 Indien de consumentkoper gebruikt maakt van het herroepingsrecht zijn de kosten van retourzending naar B DUTCH volledig voor de consumentkoper.