B DUTCH

Artikel 1 – Begripsbepaling

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • B DUTCH: B DUTCH gevestigd te Cuijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 17116999.
 • De interieur ontwerper: B DUTCH die in opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden verricht op het gebied van interieurontwerp en interieurbouw.
 • De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan B DUTCH als wederpartij opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
 • De opdracht of de overeenkomst: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en B DUTCH met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden door B DUTCH.

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachtbevestigingen met betrekking tot diensten van B DUTCH, leveringen van zaken door B DUTCH en voorts alle overige overeenkomsten gesloten met B DUTCH, tenzij anders is vermeld of partijen uitdrukkelijk van deze voorwaarden afwijken. Algemene voorwaarden gehanteerd door de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door B DUTCH zijn aanvaard.

Artikel 3. Offertes en opdrachtbevestigingen

 • De door B DUTCH opgestelde offertes zijn geheel vrijblijvend en kunnen tot het moment van akkoord worden herroepen.
 • Een verstrekte opdracht, met duidelijke beschrijving wordt door B DUTCH schriftelijk bevestigd en door de opdrachtgever voor akkoord ondertekend.
 • Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk al dan niet via e-mail door B DUTCH zijn bevestigd.
 • De door B DUTCH opgestelde offertes en prijsopgaven zijn niet geldig voor toekomstige opdrachten, tenzij anders vermeld.

Artikel 4. Uitvoering opdracht

B DUTCH verricht zijn werk naar beste weten en kunnen, is de vertrouwensman van de opdrachtgever en diens raadgever. Hierbij vertrouwt B DUTCH op de correctheid van de verstrekte gegevens en informatie door of namens de opdrachtgever. Mocht tijdens de uitvoering van de opdracht blijken dat deze informatie onvoldoende, te laat dan wel niet correct was en aanpassingen van de opdracht noodzakelijk zijn, dan zullen de bijkomende kosten die daarvan het gevolg zijn als meerwerk bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 5. Honoraria, bureaukosten en kosten van derden

 • De honorering van B DUTCH kan als volgt worden overeengekomen:
  a. Volgens een percentage van de uiteindelijke verbouw -en inrichtingssom van het project, vermeerderd met in rekening gebracht meerwerk (evt. aannemers);
  b. Op basis van een van tevoren vastgesteld uurtarief;
  c. Een vast bedrag, exclusief de door de opdrachtgever verschuldigde omzetbelasting
 • Naast de in lid 1 bedoelde honorering komen ook de reis- en verblijfskosten (OV 100% of brandstof € 0,19 excl. 19% btw per kilometer), parkeerkosten, telefoonkosten (per ontwerpproces € 55,00 excl. 19% btw), printkosten, kosten voor het inhuren van externe deskundige, kosten voor benodigde (ontwerp) materialen, leges voor aanvraag vergunningen/toetsing welstandscommissie, constructieberekeningen door constructeur en andere onvoorziene kosten voor vergoeding van de opdrachtgever.

Artikel 6. Honoraria bij gewijzigde opdracht

 • De opdrachtgever is een afzonderlijke vergoeding verschuldigd voor aanvullend werkzaamheden (meerwerk) die B DUTCH verricht ten gevolge van:
  a. gewijzigde (overheids)voorschriften of overheidsbeperkingen; of
  b. wijziging van het ontwerp op verzoek van de opdrachtgever, nadat het ontwerp is vastgesteld of goedgekeurd. Zie bijlagen ontwerpfases.
  B DUTCH informeert de opdrachtgever tijdig over de aard van de aanvullende werkzaamheden en bijkomende kosten, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is en het verrichten van de aanvullende werkzaamheden geen uitstel toelaat of ernstige vertraging oplevert.

Artikel 7. Betaling en invorderingskosten

 • Declaraties van B DUTCH dienen binnen 14 dagen na declaratiedatum te worden voldaan op Rabobank Cuijk rekening NL81RABO0117168777 t.n.v. B DUTCH.
 • B DUTCH heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden.
 • Vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van enige betalings- verplichting is een rente over het openstaande bedrag verschuldigd. De wettelijke rente voor ondernemingen en overheidsinstanties bedraagt 8% per maand en voor particulieren 3 % per maand.
 • Alle gemaakte kosten om voldoening van declaratie te verkrijgen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 • Indien de invordering van een declaratie leidt tot een gerechtelijke procedure, dient de opdrachtgever de door B DUTCH daadwerkelijke gemaakte kosten voor rechtsbijstand te vergoeden. De werkzaamheden van de rechtsbijstandverlener dienen naar de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten in redelijkheid in rekening zijn gebracht.
 • Alle vorderingen van B DUTCH worden terstond opeisbaar wanneer de opdrachtgever surséance van betaling of een schuldsanering in de zin van artikel 284 e.v. FW heeft verzocht, of in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel anderszins in betalingsmoeilijkheden is komen te verkeren. Ditzelfde geldt indien de opdrachtgever zijn bedrijf in een andere rechtsvorm omzet, of aan een derde overdraagt, dan wel de plaats van zijn vestiging en/of zijn woonplaats naar het buitenland verplaatst.

Artikel 8. Duur en beëindiging

 • Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht door opdrachtgever zonder dat er sprake is van tekortschieten in nakoming van de opdracht door B DUTCH, alsmede bij tussentijdse beëindiging door B DUTCH wegens verwijtbaar handelen van de opdrachtgever, is B DUTCH gerechtigd te vorderen:
  a. 125% van het honorarium, berekend naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van de opzegging;
  b. De vergoeding van alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit de verplichtingen die B DUTCH ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan met het oog op de vervulling van de opdracht.
 • Een eventuele beëindiging dient plaats te vinden per aangetekende schrijven met vermelding van de reden van opzegging.

Artikel 9. Vertraging in de uitvoering van de opdracht

 • De opdrachtgever kan geen aanspraak doen op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst evenmin op vergoeding van enige door de opdrachtgever gelden schade. Voor zover mogelijk zal B DUTCH de opdrachtgever tijdig informeren over de vertraging en de kosten die dit met zich meebrengt.
 • B DUTCH is niet aansprakelijk voor vertraging welke veroorzaakt is door derden.
 • Door ondertekening van de overeenkomst geeft de opdrachtgever aan, tenminste 3 uur per week vrij te houden t.b.v. het ontwerpproces. Indien het proces meer tijd vraagt, dan zal de opdrachtgever de tijd die B DUTCH nodig acht, moeten vrij te maken.
 • Mocht de opdrachtgever niet (kunnen) voldoen aan de gestelde eis zoals beschreven in Artikel 9, lid 3 dan zal Artikel 9, lid 5 in werking worden gesteld.
 • Mocht de vervulling van de opdracht worden vertraagd of onderbroken door toedoen van de opdrachtgever, dan is de opdrachtgever verplicht de arbeidskosten die deze vertraging tot gevolg heeft te betalen respectievelijk aan B DUTCH te vergoeden. B DUTCH hanteert hiervoor een tarief van € 119,00 excl. 19% btw per dag, tussen het moment van geplande oplevering en daadwerkelijke oplevering.

Artikel 10. Afwijkingen van ontwerp

 • Door ondertekening van de overeenkomst gaat de opdrachtgever akkoord met de artistieke vrijheid van B DUTCH en geeft deze daarmee alle ruimte het concept naar eigen inzicht, uiteraard aan de hand van het programma van eisen, in te vullen.
  a. Mocht B DUTCH ondanks het akkoord iets willen wijzigen t.b.v. de kwaliteit, dan is dit mogelijk, in samenspraak met de opdrachtgever.
 • Afwijkingen van geringe betekenis tussen enerzijds het geleverde werk van B DUTCH en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de opdracht. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van het ontwerp, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

Artikel 11. Eigendoms- & auteursrechten

 • Originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, rapporten en andere bescheiden die B DUTCH bij de vervulling van de opdracht heeft vervaardigd, blijven eigendom, ongeacht of deze ter beschikking zijn gesteld aan de opdrachtgever of aan derden.
 • B DUTCH heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijking, openbaarmaking, verveelvoudiging en herhaling van zijn ontwerpen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van het ontwerp, zoals bedoeld in de Auteurswet 1912 of de Beneluxwet inzake tekeningen en modellen, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
 • Het is de opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp van B DUTCH, of een deel daarvan, te (doen) herhalen zonder de uitdrukkelijke toestemming van B DUTCH.
 • Mocht de opdrachtgever de originele en daarmee de eigendoms -en auteursrechten willen overnemen, dan kan dit nader overeengekomen worden.
  a. Bij het overnemen van eigendoms -en auteursrechten is de opdrachtgever B DUTCH een vergoeding verschuldigd, B DUTCH behoudt bij overnamen enkel het recht om het ontwerp (resultaat) en/of foto’s hiervan te gebruiken voor acquisitie doeleinde.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 • Indien bepaalde onderdelen van het project, waaronder constructieve en installatieve adviezen, door externe deskundigen worden vervuld, is B DUTCH voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk.
 • B DUTCH is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade.
 • B DUTCH is bevoegd om fouten waarvoor hij aansprakelijk is voor eigen rekening te herstellen en/of de uit die fouten voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.
 • De opdrachtgever blijft ten aller tijden zelf verantwoordelijk voor betalingen.
 • Indien het ontwerp van B DUTCH niet kan worden uitgevoerd voor het geraamde bedrag en deze omstandigheid te wijten is aan B DUTCH, dan is B DUTCH slechts gehouden zijn ontwerp te herzien zonder dat hij aansprakelijk is voor extra kosten. De kosten van herziening van het ontwerp zijn in dat geval voor rekening van B DUTCH.
 • Indien de opdrachtgever enig aan de opdracht verbonden schaderisico heeft verzekerd of aan derden heeft overgedragen, dan is hij gehouden zijn rechten tegenover de verzekeringsmaatschappij of bedoelde derde over te dragen aan B DUTCH, bij gebreke waarvan de aansprakelijkheid van B DUTCH met het bedrag van de uitkering wordt verminderd.
 • In geval van aansprakelijkheid van B DUTCH, is deze voor de te vergoeden schade per opdracht steeds beperkt tot een bedrag gelijk aan zijn honorarium, onder honorarium wordt verstaan het bedrag bedoeld in artikel 5 lid 1, exclusief de kosten genoemd in artikel 5 lid 2.
 • B DUTCH sluit ter zake van zijn aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af. Op verzoek van de opdrachtgever legt B DUTCH de bescheiden over, waaruit blijkt dat hij aan deze verzekeringsplicht heeft voldaan.
 • Elke vordering tot schadevergoeding vervalt, indien de vordering niet binnen 14 dagen na het constateren van de schade of het gebrek schriftelijk aan B DUTCH kenbaar is gemaakt.

Artikel 13. Overmacht

 • Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die nakoming van de opdracht blijvend of tijdelijk verhindert, en die niet aan B DUTCH kan worden toegerekend. Zoals stakingen in bedrijven waarmee B DUTCH overeenkomsten heeft gesloten, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen, niet voorzienbare vertraging bij toeleveranciers, alsmede het geval dat B DUTCH geestelijk of lichamelijk verhinderd is de opdracht naar behoren te vervullen.
 • In geval van overmacht heeft B DUTCH het recht om zijn verplichting op te schorten. Indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan één maand voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat een van de partijen schadeplichtig is.
 • Indien B DUTCH bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts beperkt aan zijn verplichtingen kan voldoen, is B DUTCH gerechtigd dit deel afzonderlijk te declareren en is de opdrachtgever gehouden deze declaratie te voldoen.

Artikel 14. Ontbinding

Indien na het sluiten van de overeenkomst aan B DUTCH omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, is B DUTCH gerechtigd de overeenkomst van opdracht zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en vergoeding van kosten, schade en rente te vorderen, tenzij de opdrachtgever op eerste verzoek passende zekerheid aanbiedt voor de nakoming van diens verplichtingen.

Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Op de overeenkomst tussen B DUTCH en de opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen B DUTCH en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar B DUTCH is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van B DUTCH.

Artikel 16. Geldigheidsduur algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 01 augustus 2015 en uitsluitend van toepassing op opdrachten die op of na deze datum tot stand komen.

Bijlagen Artikel 6 lid 1 b:

Ontwerpfasen:

 • Begin opdracht: Het programma van eisen wordt door B DUTCH opgemaakt, met daarin door de opdrachtgever aangegeven wensen, eisen, budget en overige van toepassing zijnde zaken. Aan de hand van het opgestelde programma van eisen zal  B DUTCH een offerte maken.
  Na ondertekening van de overeenkomst door de opdrachtgever, start de opdracht en gaat de algemene voorwaarden van kracht.
 • Schets Ontwerp (SO): In deze fase wordt het programma van eisen door B DUTCH getoetst op haalbaarheid, wordt het oppervlakte ingemeten (wanneer nodig) en plattengronden getekend. Zodra B DUTCH verwacht dat het programma van eisen haalbaar is (binnen het budget) zal het worden vertaald naar een (interieur)ontwerp. Met schetsen en beelden zal een impressie worden gegeven met de nadruk op gevoel, indeling en inrichting. Tussentijds wordt het schetsontwerp met de opdrachtgever doorgenomen, zodat het ontwerp perfect aansluit bij de verwachtingen van de opdrachtgever. Het schetsontwerp kan één maal gewijzigd worden. Daarna zullen bijkomende ontwerpkosten doorgerekend worden aan de opdrachtgever. Indien het Schets Ontwerp door de opdrachtgever schriftelijk wordt goedgekeurd, zal B DUTCH verder gaan met het Voorlopig Ontwerp. Het ontwerp ligt in grove lijnen vast.
 • Voorlopig Ontwerp (VO): In deze fase wordt het Schets Ontwerp verder uitgewerkt en wordt er dieper ingegaan op kleuren, materialen en specifieke wensen/eisen. Het ontwerp krijgt nu meer vorm. Ruimtelijkheid en kleuren worden door B DUTCH uitvoerig getest met behulp van tekeningen en visualisaties. Indien het Voorlopig Ontwerp door de opdrachtgever schriftelijk wordt goedgekeurd, zal B DUTCH verder gaan met het Definitief Ontwerp. Het ontwerp is bij akkoord vastgelegd en kan niet meer gewijzigd worden met m.u.v. het in Artikel 6; lid 1b en het in Artikel 10; lid 1a genoemde.
 • Definitief Ontwerp (DO): Het ontwerp wordt door B DUTCH tot in detail op elkaar afgestemd en uitgewerkt,  voorzien van werktekeningen, omschrijvingen en materiaalstaten. De definitieve product offerte wordt hierna opgesteld en aan de opdrachtgever voorgelegd. Indien het Definitief Ontwerp door de opdrachtgever schriftelijk is goedgekeurd, zal B DUTCH verder gaan met de uitvoeringsfase. Het ontwerp is bij akkoord vastgelegd en er kan niets meer worden gewijzigd m.u.v. het in Artikel 6; lid 1b en het in Artikel 10; lid 1a genoemde.
 • Uitvoeringsfase : Tijdens de uitvoering van het project wordt door B DUTCH op locatie en eigen werkplaats de voortgang en kwaliteit uitvoerig gecontroleerd.  Het ontwerp is vastgelegd en er kan niets meer worden gewijzigd.
 • Opleveringsfase: Wanneer de uitvoeringsfase is afgerond, is uw interieurproject klaar voor oplevering. Alvorens de oplevering plaatsvindt, zal B DUTCH samen met de opdrachtgever en de aannemer/interieurbouwer het geleverde werk controleren. Indien er gebreken worden geconstateerd moeten deze eerst worden opgelost. Wanneer de eventuele gebreken zijn opgelost is de officiële oplevering is een feit.

Indien de vervulling van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die B DUTCH niet kunnen worden toegerekend, dan is de opdrachtgever verplicht de kosten die deze vertraging tot gevolg heeft te betalen respectievelijk aan B DUTCH te vergoeden.

* Voor kleinschalige ontwerpopdrachten zoals één badkamer, één keuken of één leefruimte rekenen wij €250,- exclusief BTW ontwerpkosten. U ontvangt dan een aantal indelingsvoorstellen, één 3D visualisatie en offerte van het door B DUTCH uitgekozen ontwerp. Het ontwerp kan eenmaal gewijzigd worden. Na overeenkomst van het ontwerp volgt de definitieve offerte. Deze ontwerpkosten worden gecrediteerd bij volledige opdracht.